Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Stacja Uzdat­niania Wody w Kościelcu oficjal­nie otwarta

Sym­boliczne otwar­cie, które miało miej­sce w dniu dzisiej­szym, zakoń­czyło prowadzoną przez Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści moder­nizację stacji uzdat­niania wody w Kościelcu.

Czytaj więcej: Stacja Uzdat­niania Wody w Kościelcu oficjal­nie otwarta

Odpust Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego

W nie­dzielę, 20 września na Wzgórzu Kal­waryj­skim odbyła się suma odpustowa, połączona z uczczeniem relikwii Krzyża Świętego. Mszy świętej prze­wod­niczył Prymas Pol­ski abp. Woj­ciech Polak.

Czytaj więcej: Odpust Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego

IV Spot Mer­cedes Benz w Pako­ści za nami

Od kil­kudziesięciolet­nich klasyków po now­sze modele… W sobot­nie popołu­dnie na placu przed Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej odbył się zlot wła­ścicieli mer­cedesów oraz aut klasycz­nych. Pod­czas wydarzenia można było podziwiać 54 różne modele aut.

Czytaj więcej: IV Spot Mer­cedes Benz w Pako­ści za nami

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD