Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­stytucja 3 maja

Obecna sytuacja spo­wodowana pan­demią koronawirusa pozwala jedynie na sym­boliczne uczczenie 229 rocz­nicy uchwalenia Kon­stytucji 3 Maja.

Czytaj więcej: Kon­stytucja 3 maja

Obchody 229. rocz­nicy Uchwalenia Konstytucji

Szanowni Pań­stwo, Miesz­kańcy Gminy Pakość,

W dniu 3 maja br., obchodzić będziemy 229. rocz­nicę uchwalenia Kon­stytucji, aktu praw­nego o wiel­kim historycz­nym i międzynarodowym znaczeniu.

Czytaj więcej: Obchody 229. rocz­nicy Uchwalenia Kon­stytucji

Odwołanie spo­tkania w OKIT Pakość

Urząd Miej­ski w Pako­ści, biorąc pod uwagę zmniej­szenie ryzyka zagrożenia koronawirusem, odwołuje spo­tkania w dniu 17 marca 2020 r. w Ośrodku Kul­tury w Pako­ści z Panią Sędzią Anną Marią Wesołow­ską. O innym ter­minie spo­tkania poin­for­mujemy miesz­kań­ców komunikatem.

Dzień kobiet w Urzędzie Miejskim

Tradycją się stało, że z okazji Dnia Kobiet przed­szkolaki z Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści oraz przed­szkolaki wraz z młodzieżą z Zespołu Placówek Oświatowych z Kościelca odwiedzają Urząd Miej­ski w Pako­ści by złożyć wszyst­kim Paniom naj­lep­sze życzenia.

Czytaj więcej: Dzień kobiet w Urzędzie Miej­skim

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD