Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Spo­tkanie infor­macyjne programu „Europa dla obywateli”

Punkt Kon­tak­towy Programu „Europa dla obywateli” wspól­nie z Byd­goskim Cen­trum Organizacji Pozarządowych i Wolon­tariatu ser­decz­nie zaprasza przed­stawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarze spo­łeczeń­stwa obywatel­skiego na spo­tkanie infor­macyjne na temat programu europej­skiego „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 19 marca 2020 r. w Bydgoszczy.

Czytaj więcej: Spo­tkanie infor­macyjne programu „Europa dla obywateli”

Koza w pakoskim magistracie

W dniu dzisiej­szym w godzinach poran­nych orszak zapust­ników odwiedził pakoski magistrat by obwie­ścić koniec karnawału.

Czytaj więcej: Koza w pakoskim magistracie

Nagrody dla zwycięz­ców wręczone

W Ośrodku Kul­tury i Turystyki zastępca bur­mistrza Pako­ści Szymon Łep­ski oraz dyrek­tor Ośrodka Kul­tury Sebastian Wit­kow­ski spo­tkali się z laureatami kon­kursu na „naj­ład­niej oświetlony i udekorowany ogród lub bal­kon w Gminie Pakość”. W Pako­ści była to pierw­sza edycja.

Czytaj więcej: Nagrody dla zwycięz­ców wręczone

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD