Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Świąteczne spo­tkanie przy choince

Świąteczną atmos­ferę poczuli już miesz­kańcy Pako­ści, którzy spo­tkali się w sobot­nie popołu­dnie na pakoskim rynku. 21 grud­nia odbyło się spo­tkanie bur­mistrza z mieszkańcami.

Spo­tkanie roz­poczęło się od występów dzieci z sek­cji wokal­nej Ośrodka Kul­tury. Następ­nie nad­szedł czas na świąteczne życzenia, które złożyli bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń oraz człon­kowie Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość.

Na świątecz­nym spo­tkaniu nie mogło zabrak­nąć wysłan­nika św. Mikołaja oraz jego elfów. Na dzieci czekały paczki ufun­dowane przez Stowarzyszenie Firm Miasta i Gminy Pakość. Przy­byli miesz­kańcy mogli skosz­tować wigilij­nych potraw.

Świąteczną atmos­ferę uroczysto­ści dopeł­nił kon­cert gwiazd śląskich szlagierów: Pawła Siluk Steinera i Adiego.