Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Świąteczne spo­tkanie władz z przedsiębiorcami

Bożonarodzeniowy czas jest wspaniałą okazją do wspól­nych spo­tkań, nie tylko w gronie rodzin­nym. Takie właśnie spo­tkanie miało miej­sce w dniu dzisiej­szym w Ośrodku Kul­tury i Turystyki, gdzie władze samorządowe spo­tkały się z pakoskimi przed­siębior­cami, soł­tysami, dyrek­torami jed­nostek oraz organizacjami by podziękować za współ­pracę na rzecz miasta i gminy Pakość oraz złożyć życzenia. To rów­nież dobra okazja aby pod­sumować mijający rok.

Świąteczne spo­tkanie roz­poczęło się od wystąpienia bur­mistrza Zyg­munta Gronia, który podziękował zaproszonym gościom za aktywne uczest­nic­two w życiu miasta i wspieranie przed­się­wzięć kul­tural­nych i spo­łecz­nych oraz złożył świąteczno-​noworoczne życzenia.

- Wszyst­kim obec­nym, a także Pań­stwa Rodzinom życzę suk­cesów w Nowym 2020 Roku. Niech będzie to rok nowych i zrealizowanych wyzwań, a także nowych szans na roz­wój naszej gminy. Niech naszym relacjom towarzyszy pokój i wzajemne zro­zumienie, niech nie opusz­cza nas zdrowie — powiedział bur­mistrz Zyg­munt Groń.

Do życzeń dołączyli prze­wod­nicząca Sej­miku Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Elż­bieta Piniew­ska, wicestarosta Ino­wrocław­ski Włodzimierz Figas, radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop oraz ojciec Kamil Pacz­kow­ski, który udzielił rów­nież zaproszonym gościom Błogosławień­stwa Bożego. Po złożonych życzeniach zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski pod­sumował mijający rok.

Po czę­ści oficjal­nej wystąpili arty­ści znani ze śląskich szlagierów Adi oraz Paweł Siluk Steiner.

W spo­tkaniu uczest­niczyli: prze­wod­nicząca Sej­miku Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Elż­bieta Piniew­ska, wicestarosta Ino­wrocław­ski Włodzimierz Figas, radny Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, wiceprzewod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Marek Szym­bor­ski, radni Rady Miej­skiej w Pako­ści, sekretarz gminy Joanna Zemełka, skarb­nik gminy Anna Kruszka, dyrek­tor Powiatowego Urzędu Przed­siębior­czo­ści im. Księcia Kazimierza Kujaw­skiego w Ino­wrocławiu dr Wiesław Juchacz oraz peł­nomoc­nik ds. organizacyj­nych uczelni Tade­usz Nawrocki, soł­tysi gminy, zastępca dyrek­tora Powiatowego Szpitala Wielospecjalistycz­nego w Ino­wrocławiu Bar­tosz Myśliwiec, prezes Kujaw­skiej Spół­dzielni Miesz­kaniowej w Ino­wrocławiu Jan Gap­ski, prezes Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość Hubert Grupa, gwar­dian o. Kamil Pacz­kow­ski, Komen­dant Komisariatu w Pako­ści Maciej Wiśniew­ski, prezes Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści Andrzej Idziaszek oraz naczel­nik Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści Tomasz Kujawa, prezes Światowego Związku Żoł­nierzy Amii Krajowej koło w Pako­ści Piotr Mądry, prezes Zarządu Koła Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych Andrzej Klich, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Sebastian Wit­kow­ski, dyrek­torzy jed­nostek organizacyj­nych, szefowie instytucji pod­ległych samorządowi, prezesi i dyrek­torzy firm oraz spółek, prezesi stowarzyszeń i organizacji, rzemieśl­nicy i handlowcy.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD