Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Uczcili pamięć poległych w katastrofie

Dokład­nie 50 lat temu w Giebni roz­bił się bom­bowiec Ił-​28 należący do 7 Brygady Lot­nic­twa Rozpoznawczo-​Bombowego z Powidza, w którym, z nie­wyjaśnionych do tej pory przy­czyn, zginęło trzech lot­ników — porucz­nik pilot Jan Grymuza, nawigator Bonifacy Hędzelew­ski i strzelec Ryszard Jędras. W dniu katastrofy wykonywali lot ćwiczebny.

W dniu dzisiej­szym władze samorządowe na czele z bur­mistrzem Pako­ści Zyg­mun­tem Groniem, prezesem kujaw­skiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lot­nic­twa Woj­skowego Rzeczypospolitej Pol­skiej płk. Zbigniewem Woź­nic­kim, wdową po Janie Grymuzie Zofią Fluder, człon­kami Towarzystwa Przyjaciół Janikowa – Wiesławem Wikar­skim, Sebastianem Wit­kow­skim i Jac­kiem Rymar­kiewiczem, spo­tkali się przy pomniku by oddać hołd zmar­łym w katastrofie żołnierzom.

Uroczystość odsłonięcia głazu z tablicą upamięt­niającą tragiczne zdarzenie z 11 grud­nia 1969 roku miała miej­sce 23 września 2016 roku, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Janikowa.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD