Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Uroczysto­ści z okazji 11 listopada

Z okazji Święta Nie­pod­legło­ści odbyły się uroczyste obchody zain­augurowane uroczystą akademią w pakoskim Gim­nazjum oraz Mszą Świętą w Kościele parafial­nym pw. Św. Bonawen­tury w Pako­ści. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamiąt­kową pomnika Powstań­ców Wiel­kopol­skich przy Kościele, oddano hołd poległym po czym uroczysto­ści zakoń­czono kon­cer­tem pt. „Impresje narodowo-​patriotyczne w pol­skiej muzyce klasycz­nej i fil­mowej” w wykonaniu muzyków orkiestry „Pro Arte” w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD