Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wysłuchania publiczne w sprawie kon­cep­cji nowego budżetu UE w Pol­sce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicz­nych dot. projektu Umowy Part­ner­stwa i poszczegól­nych programów krajowych prze­widzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 20212027. Pierw­sze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwiet­nia br.

Umowa Part­ner­stwa to docelowo uzgod­niona z Komisją Europej­ską strategia wykorzystania fun­duszy europej­skich w Pol­sce na lata 20212027. Dokument określa cele i spo­sób inwestowania fun­duszy unij­nych z polityki spój­no­ści, na którą w przy­szłej per­spek­tywie będziemy mieli łącz­nie około 76 miliar­dów euro. Projekt Umowy Part­ner­stwa został przed­łożony do publicz­nych kon­sul­tacji w połowie stycz­nia 2021 r. Do 22 lutego br. do Minister­stwa Fun­duszy i Polityki Regional­nej wpłynęło poprzez for­mularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk — administracji, przed­siębior­ców, przed­stawicieli organizacji pozarządowych, jak rów­nież indywidual­nych osób.
Więcej na stronie:
https://​www​.fun​duszeeuropej​skie​.gov​.pl/​s​t​r​o​n​y​/​o​-​f​u​n​d​u​s​z​a​c​h​/​f​u​n​d​u​s​z​e​-​n​a​-​l​a​t​a​-​20212027/​konsultacje-​up/​o-​funduszach/​

Oprócz projektu Umowy Part­ner­stwa wyznaczone są już też ter­miny dotyczące dwóch programów krajowych:
● Fun­dusze Europej­skie dla Pol­ski Wschod­niej, 16 kwiet­nia (piątek)
● Fun­dusze Europej­skie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwiet­nia (środa)
● Program Pomoc Tech­niczna dla Fun­duszy Unii
● Program Fun­dusze Europej­skie na Roz­wój Cyfrowy
● Program Fun­dusze Europej­skie dla Roz­woju Spo­łecz­nego
● Program Fun­dusze Europej­skie na Infrastruk­turę, Klimat, Środowisko
● Program Fun­duszu na rzecz Sprawiedliwej Trans­for­macji
● Program Ryby
● Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przed­stawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecz­nie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotych­czasowej propozycji Umowy Part­ner­stwa.
Patronem tego przed­się­wzięcia jest Pod­komitet do spraw Roz­woju Part­ner­stwa — jedno z ciał, w którym zasiadają przed­stawiciele zarówno rządu, samorządu, part­nerów spo­łecz­nych i gospodar­czych, a także przed­stawiciele spo­łeczeń­stwa obywatel­skiego. Organizacyj­nie zadania pod­jęły się Ogól­nopol­ska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fun­dacja Stocz­nia we współ­pracy z Minister­stwem Fun­duszy i Polityki Regional­nej. Wydarzenie zor­ganizowane będzie w for­mule on-​line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy kon­sul­tacji prowadzone dotych­czas przez rząd. Będzie rów­nież moż­liwość oglądania wysłuchań bez­pośred­nio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów spo­łecz­no­ściowych. Całe spo­tkanie na bieżąco tłumaczone jest na Pol­ski Język Migowy.

Ponie­waż zakres tematyczny i terytorialny inter­wen­cji w poszczegól­nych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolej­nych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Part­ner­stwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Part­ner­stwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzon­talne, w szczególności:

● Zasady horyzon­talne: równe szanse, part­ner­stwo, zrów­noważony rozwój/​zasada nie­szkodzenia w nad­mierny spo­sób środowisku (ang. do not significant harm)
● Wymiar terytorialny planowanych inter­wen­cji – jak terytorial­nie kon­cen­trować działania
● Jak uzyskać efekt syner­gii wydat­kując środki unijne?
● Formy wspar­cia finan­sowego — dotacje i instrumenty finansowe.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. sied­miu zasad kon­sul­tacji publicz­nych, jakie zostały wypracowane wspól­nie przez środowiska rządowe, obywatel­skie i eks­perc­kie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszech­ność, przej­rzystość, respon­syw­ność, koor­dynacja, prze­widywal­ność, poszanowanie interesu ogól­nego. Wysłuchanie jest otwarte na wszyst­kie sek­tory (w tym samorząd, part­nerów spo­łecz­nych i gospodar­czych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczest­niczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji spo­łecz­nych prowadzone jest w opar­ciu o ich własne środki. W żad­nym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współ­pracy z rządem (a precyzyj­niej z odpowied­nim Minister­stwem, odpowiedzial­nym za dany program). W oczywisty spo­sób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.

Dokładne ter­miny i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://​www​.wysluchania​-nowaper​spek​tywa​.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicz­nych dotyczą zarówno chęt­nych do zabrania głosu (Mów­ców), jak i obser­watorów (Widzów).

Daj się wysłuchać!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD