Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zapraszamy do udziału w konkursie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza wszyst­kich miesz­kań­ców obszaru Lokal­nej Strategii Roz­woju do wzięcia udziału w Kon­kur­sie pt. „Czar­noziem­ska Krzyżówka”.

Kon­kurs polega na stworzeniu krzyżówki z minimum 16 hasłami pisanymi, związanymi z funk­cjonowaniem LGD oraz pozyskiwanych przez LGD fun­duszach. Główne hasło krzyżówki musi zawierać minimum słowo: „Czar­noziem na Soli”.

Szczegóły w pdfregulaminie703.50 KB

pdfKarta zgłoszeniowa dla osoby nie­peł­nolet­niej860.50 KB

pdfKarta zgłoszeniowa dla osoby peł­nolet­niej 861.46 KB

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD