Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Odbiór drogi na ul. Wyszyńskiego

W piątek, w obec­no­ści bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia, sekretarz gminy Joanny Zemełki, inspek­tora ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Bogusława Kawki, inspek­tora nad­zoru budow­lanego Andrzeja Nowakow­skiego oraz wykonawcy P. H. U. TRANS-​POM Piotra Pomagiera dokonano odbioru drogi gmin­nej nr 151819C na ul. Wyszyńskiego.

Czytaj więcej: Odbiór drogi na ul. Wyszyń­skiego

Zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gmin­nej nr 150422C – Piaskówka infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projekem planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Czytaj więcej: Zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gmin­nej

Prosimy o stosowanie się do organizacji ruchu

W związku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu przy ul. Rynek od dnia 14 września 2021r. do dnia zakoń­czenia realizacji zadania inwestycyj­nego pn.: „Zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści” prosimy o stosowanie się do znaków — w szczegól­no­ści zakazu zatrzymywania się w określonych godzinach.

Czytaj więcej: Prosimy o stosowanie się do organizacji ruchu

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na usuwanie azbestu

Gmina Pakość pod­pisała umowę z Wojewódz­kim Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu na dotację w ramach programu priorytetowego „Ogól­nopol­ski Program finan­sowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w latach 20212023.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na usuwanie azbestu

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD