Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Apel bur­mistrza Pako­ści w związku z koronawirusem

Szanowni Pań­stwo!

W związku z doniesieniami o wykryciu na terenie gminy Pakość zakażenia koronawirusem apeluję o stosowanie się do wytycz­nych służb sanitar­nych w zakresie zasad higieny i bezpieczeństwa!

Trzeba kierować się odpowiedzial­no­ścią. Pamiętajmy o obowiązku zakrywania ust i nosa w sklepach i wszędzie tam gdzie są zbiorowiska ludzi. Zróbmy wszystko aby ograniczyć ryzyko zakażenia i tym samym zapobiec roz­przestrzenianiu się COVID-​19.

W razie podej­rzenia zakażenia się COVID-​19 proszę natych­miast skon­tak­tować się z odpowied­nimi służ­bami tj. Powiatową Stacją Sanitarno-​Epidemiologiczną w Ino­wrocławiu — tel. 52 357 46 57, infolinią NFZ w sprawie koronawirusa tel. nr 800 190 590 lub w przy­padku nasilenia objawów z Pogotowiem Ratun­kowym tel. nr 999 lub 112.

Bur­mistrz Pako­ści
Zyg­munt Groń

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD