Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Azbest do demon­tażu. Czekamy na zgłoszenia do 19 lutego 2021r.

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza miesz­kań­ców do składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2021 r. do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z budyn­ków położonych na terenie gminy Pakość.

Deklaracje na 2021 r. można składać do 19 lutego 2021 r. Druki deklaracji do pobrania w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści (w Biurze Obsługi Klienta) oraz poniżej.

Realizując Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, Urząd Miej­ski w Pako­ści zamierza złożyć wniosek do Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu o przy­znanie dotacji na pokrycie kosz­tów demon­tażu, zbierania, trans­portu, uniesz­kodliwiania lub zabez­pieczenia odpadów zawierających azbest.

W związku z powyż­szym osoby, które są zain­teresowane usunięciem w 2021 roku wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nie­ruchomo­ści, proszone są o złożenie stosow­nych deklaracji w ter­minie do 19 lutego 2021 r.

Złożenie deklaracji ma charak­ter son­dażowy, mający na celu zorien­towanie się w zakresie liczby osób chęt­nych do prze­prowadzenia prac demon­tażowych wyrobów zawierających azbest w 2021 r. Zgłoszenie nie jest jed­noznaczne z otrzymaniem dotacji, której wysokość zależy od moż­liwo­ści finan­sowych Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu, wysoko­ści środ­ków własnych Gminy Pakość oraz har­monogramu, który ustali kolej­ność realizacji zgłoszonych inwestycji, według stop­nia pil­no­ści określonego w inwen­taryzacji wyrobów zawierających azbest.

Jed­nocześnie infor­mujemy, że dofinan­sowanie nie obej­muje kosz­tów wykonania nowego poszycia dachowego w miej­scu usuwanych wyrobów azbestowych, które to koszty ponosi wła­ściciel obiektu. Uzyskanie stosow­nych zezwoleń na wykonanie prac związanych z demon­tażem wyrobów zawierających azbest z budynku (pozwolenie na budowę, pozwolenie na roz­biórkę, zgłoszenie prac budow­lanych nie­wy­magających pozwolenia na budowę) i pokrycie kosz­tów dokumen­tacji projek­towej rów­nież należy do obowiąz­ków wła­ścicieli budyn­ków. Wymagane zezwolenia należy załączyć do deklaracji przy­stąpienia do programu usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Złożone deklaracje będą stanowiły pod­stawę do ubiegania się o dotację w WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania. Szczegółowe infor­macje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 566 60 89.

pdfDruk deklaracji 153.34 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD