Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Będziemy mieli jedno z naj­nowocześniej­szych tar­gowisk w regionie

W ramach rządowego programu „Mój rynek” Pakość otrzymała środki na budowę nowoczesnego tar­gowiska miej­skiego. Umowę z Samorządem Wojewódz­twa w dniu 30 stycz­nia br. pod­pisał bur­mistrz Wiesław Koń­czal. Ogólny koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych, z czego dofinan­sowanie ze środ­ków unij­nych wyniesie prawie 1 milion złotych. Tar­gowisko powstanie do końca 2013 roku w miej­scu obec­nie istniejącego.


Pozyskane środki na nowoczesne miej­sce han­dlu w Pako­ści związane jest z uczest­nic­twem naszej gminy w programie dofinan­sowania budowy, remon­tów i wyposażenia stałych tar­gowisk w 11 miej­scowo­ściach naszego wojewódz­twa. Takie obiekty będą miały rów­nież: Kcynia, Więc­bork, Pruszcz, Janikowo, Wąbrzeźno, Skrwilno, Baruchowo, Czer­nikowo, Jabłonowo Pom. oraz Śliwice.

- Pod­pisana z Mar­szał­kiem Wojewódz­twa umowa pozwoli na wspólne finan­sowanie bar­dzo potrzeb­nego naszej Gminie przed­się­wzięcia. Porząd­nie zor­ganizowane Tar­gowisko Miej­skie w znacz­nym stop­niu poprawi warunki pracy prowadzącym han­del, w tym przede wszyst­kim rol­nikom, sprzedającym swoje płody rolne, jak rów­nież poprawi kom­fort kupującym. Przy okazji chcemy uregulować kwestię han­dlu ulicz­nego, czego domagają się od nas pakoscy han­dlowcy — mówi bur­mistrz Wiesław Koń­czal

Foto: Moment pod­pisania umowy o dofinan­sowaniu inwestycji (Przy­siek k. Torunia)

DSC 0905
Nasze tar­gowisko będzie obiek­tem oświetlonym, posiadającym przy­łącze do sieci wodociągowo-​kanalizacyjnej i ener­getycz­nej, wyposażonym w miej­sca par­kin­gowe oraz sanitariaty w budynku socjal­nym. Przy­naj­mniej połowę powierzchni han­dlowej będą zaj­mować stoiska z produk­tami rolno-​spożywczymi. Z racji położenia w sąsiedz­twie boiska pił­kar­skiego prze­widziany jest tzw. pił­kochwyt. Obiekt będzie peł­nił funk­cje han­dlowe rów­nież w trak­cie imprez odbywających się na stadionie.

Poniżej przed­stawiamy wizualizację inwestycji.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD