Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Boisko w Dziar­nowie odebrane

7 kwiet­nia br. nastąpił odbiór tech­niczny realizacji zadania pod nazwą „Zagospodarowanie zdegradowanej prze­strzeni wiej­skiej w Dziar­nowie”, polegającego na prze­budowie boiska spor­towego oraz budowie zaplecza socjalno-​sportowego wraz z towarzyszącą infrastruk­turą techniczną.

Oddane do użytku boisko ma formę boiska wielofunk­cyj­nego do piłki noż­nej o powierzchni 1860,00 m², z nawierzch­nią ze sztucz­nej trawy, które służyć będzie rów­nież do innych aktyw­no­ści — aerobik, bieganie, ćwiczenia wzmac­niające. Ponadto, przy boisku powstała ścieżka wraz z urządzeniami rekreacji i sportu oraz altaną biesiadną.

W odbiorze uczest­niczyli: zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, sekretarz gminy Joanna Zemełka, peł­nomoc­nik ds. roz­woju obszarów wiej­skich Marek Nie­zlan­ski, inspek­tor nad­zoru budow­lanego Krzysz­tof Szymań­ski, kierow­nik robót Andrzej Eber­tow­ski oraz projek­tant Włodzimierz Łochocki.

Zadanie zrealizowane w ramach Działania 7.1 Roz­wój lokalny kierowany przez spo­łecz­ność, Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

poziom kolor

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD