Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Budżet na rok 2021 przyjęty

W dniu wczoraj­szym pakoscy radni spo­tkali się na ostat­niej w tym roku sesji Rady Miasta, by uchwalić budżet miasta na 2021 rok.

Projekt budżetu został pozytyw­nie zaopiniowany przez Komisje Budżetu i Roz­woju Gospodar­czego oraz Regionalną Izbę Obrachun­kową i na sesji jed­nogłośnie przyjęty.

Według przy­szłorocz­nego budżetu dochody naszej gminy zakładane są na poziomie 45 419 678,92 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 44 168 704,75 zł, mająt­kowe 1 250 974,17 zł.
Wydatki budżetu gminy na 2021 rok wynosić będą 50 013 869,52 zł, w tym wydatki bieżące 43 673 682,75 zł i wydatki mająt­kowe 6 340 186,77 zł.
Na rok 2021 zaplanowano zadania inwestycyjne, na które gmina zabez­pieczyła środki w wysoko­ści 6 228 784,75 zł. Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w 2021 roku znalazły się m.in.:
- prze­budowa drogi gmin­nej nr 150416C relacji Rybitwy-​Gorzany,
- prze­budowa drogi gmin­nej nr 150442C relacji Radłowo-​Szeroki Kamień,
- prze­budowa drogi gmin­nej nr 150452C Wielowieś-​Wiatrak,
- prze­budowa drogi gmin­nej nr 151819C ul. Wyszyń­skiego dz. nr 281, 240,290,
- zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści,
- zagospodarowanie terenu wokół wspól­not przy ulicy Fabrycz­nej,
- zadaszenie boiska wielofunk­cyj­nego w Kościelcu,
- budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej na ulicach Han­kiewicza, Krót­kiej, Kwiatowej, Lesz­czyń­skiego, czę­ści Mogileń­skiej, Polnej, czę­ści Radłow­skiej oraz w czę­ści m. Radłowo z odbudową nawierzchni,
- zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyń­skich w Pako­ści oraz ulic przy­ległych,
- budowa budynku wielorodzin­nego w gminie Pakość,
- zakup lek­kiego samo­chodu ratowniczo-​gaśniczego.

Łącz­nie pod­czas sesji pod­jęto 9 uchwał.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD