Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja o braku moż­liwo­ści uisz­czania opłaty w kasie Urzędu

Szanowni Pań­stwo,

Infor­mujemy, że do 10 stycz­nia 2021 r. nie ma moż­liwo­ści uisz­czania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi w kasie Urzędu Miej­skiego za miesiąc styczeń 2021 r.

Jed­nocześnie przy­pominamy, że wpłat z tego tytułu można dokonywać prze­lewem na numer rachunku ban­kowego, wskazanego w zawiadomieniu o zmianie wysoko­ści stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi na 2021 r.

Za powstałe utrud­nienia przepraszamy.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD