Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja PKP PLK S.A.

PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Byd­gosz­czy infor­muje, że od dnia 22 stycz­nia 20201r. na linii kolejowej nr 206 Ino­wrocław Rąbinek – Żnin, na odcinku Dziarnowo-​Wapienno zostanie pod­niesiona pręd­kość mak­symalna do V=80 km/​k dla wszyst­kich rodzajów pociągów.

W związku z powyż­szym prosimy o zachowanie szczegól­nej ostroż­no­ści przez uczest­ników ruchu drogo­wego na w/​w odcin­kach oraz na przejaz­dach kolejowo-​drogowych kategorii „C” i kategorii „D”:
- w km 3,485 w ciągu drogi gmin­nej nr 150459C Dziarnowo-​Inowrocław,
- w km 4,020nw ciągu drogi gmin­nej nr 150458C Dziarnowo-​Kościelec,
- w km 4,979 w ciągu drogi gmin­nej nr 150457C Dziarnowo-​Kościelec,
- w km 6,026 w ciągu drogi powiatowej nr 2553C w m. Kościelec,
- w km 6,655 w ciągu drogi powiatowej nr 2554C w m. Kościelec,
- w km 7,395 w ciągu drogi gmin­nej nr 150423C Wielowieś-​Kościelec,
- w km 8,379 w ciągu drogi gmin­nej nr 150455C Wielowieś-​DW 251 – tory kolejowe,
- w km 10,628 w ciągu drogi gmin­nej nr 151844C Pakość ulica Topolowa,
- w km 12,739 w ciągu drogi gmin­nej nr 151802C Pakość ulica Cmen­tarna (objazd),
- w km 13,639 w ciągu drogi gmin­nej nr 150445C Ludkowo-​Aleksandrowo,
- w km 15,386 w ciągu drogi powiatowej nr 2374C w m. Piech­cin,
- w km 16,267 w ciągu drogi gmin­nej nr130319C tzw. Biała Droga w m. Piech­cin,
- w km 17,764 w ciągu drogi gmin­nej nr 10318C Zalesie Bar­ciń­skie – do zakładu Kujawy.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD