Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kolejna sesja Rady Miej­skiej za nami

We wtorek, 26 lutego br, odbyła się XXI sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmar­łego 23 stycz­nia 2013 roku ks. Kar­dynała Józefa Glempa – Honorowego Obywatela Pako­ści. Kolejne punkty spo­tkania toczyły się już zgod­nie z przyjętym wcześniej porządkiem.

Uczest­niczący w sesji Radni i gościei zapoznani zostali z: działal­no­ścią Bur­mistrza Pako­ści od grud­nia 2012 roku, infor­macją o realizacji pod­jętych uchwał, sprawoz­daniem z działal­no­ści Komisji Rewizyj­nej oraz planem prac komisji Rady w bieżącym roku. Przyjęto także Program Wspierania Rodziny na lata 20132015, Program Prze­ciw­działania Prze­mocy oraz Ochrony Ofiar Prze­mocy w Rodzinie.

Rada Miej­ska ustosun­kowała się rów­nież pozytyw­nie do udziału naszej gminy w Kujawsko-​Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD