Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kon­kurs dla sołectw

Zachęcamy do wzięcia udziału w pierw­szej edycji wojewódz­kiego kon­kursu pod nazwą „Fun­dusz sołecki – naj­lep­sza inicjatywa”.

Kon­kurs skierowany jest do wszyst­kich sołectw z terenu wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego, które w latach 20102020 realizowały projekty finan­sowane ze środ­ków wyod­ręb­nionych w ramach fun­duszu sołec­kiego lub w których fun­dusz sołecki stanowił wkład własny. Zgłoszenia na kon­kurs może w imieniu sołec­twa dokonać soł­tys wsi, członek rady sołec­kiej lub wójt/​burmistrz gminy na terenie której znaj­duje się dane sołec­two. Do kon­kursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołec­twa. Z udziału w kon­kur­sie wyłączone są projekty nagrodzone w ogól­nopol­skich edycjach kon­kursu organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Soł­tysów. Na zgłoszenia poprzez for­mularz zgłoszeniowy czekamy do 15 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu). Na laureatów czekają nagrody finan­sowe, których łączna pula wynosi 12.000 zł. Dodat­kowych infor­macji na temat kon­kursu udziela: Krystyna Brykała, e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript., tel. 56 62 15 934.

Szczegółowe infor­macje na temat wojewódz­kiej edycji kon­kursu, regulamin, for­mularz zgłoszeniowy i inne wymagane załącz­niki można znaleźć na stronie inter­netowej www​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl/​m​e​n​u​-​t​e​m​a​t​y​c​z​n​e​/​r​o​l​n​i​c​t​w​o​-​i​-​o​b​s​z​a​r​y​-​w​i​e​j​s​k​i​e

plakat konkurs solecki do internetu rgb 1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD