Twój urząd

Nabór uzupeł­niający kan­dydatów na rach­mistrzów spisowych

Pan Zyg­munt Groń bur­mistrz Pako­ści — Gminny Komisarz Spisowy w Pako­ści ogłasza otwarty i kon­kuren­cyjny nabór uzupeł­niający kan­dydatów na rach­mistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszech­nego Lud­no­ści i Miesz­kań (NSP) 2021 na terytorium Rzecz­pospolitej Pol­skiej w 2021 r.

pdfOgłoszenie o naborze172.40 KB

pdfRegulamin142.75 KB

pdfFor­mularz 109.75 KB