Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 09.01.2014 r.

tryb zamówienia: II prze­targ ustny nieograniczony na sprzedaż nie­ruchomo­ści stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość
zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
zamówienie na: Sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej w m. Radłowo gm. Pakość, sprzedaż lokalu użyt­kowego położonego przy ul. św. Jana 3 i 5 w Pako­ści, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych położonych przy ul. Błonie w Pako­ści, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej połozonej w m. Łącko gm. Pakość, sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego nie­ruchomo­ści położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej,
nr sprawy: KIO.7150.1.2014.MM
war­tość: — — — — — — — — — — — — — -
ter­min składania ofert: 11 lutego 2014 10:00


OGŁOSZENIE
Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały Nr III/​18/​2010 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 grud­nia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali miesz­kal­nych, znaj­dujących się w budynku po byłej Szkole Pod­stawowej w m. Radłowo gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość, uchwały Nr XXIV/​225/​2013 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie prze­znaczenia do sprzedaży lokalu użyt­kowego nr I, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pako­ści, stanowiącego własność Gminy Pakość, uchwały nr XXIV/​227/​2013 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych oznaczonych jako działki nr 61/​14, 61/​15, 61/​16, 61/​17 oraz 61/​18, położonych w Pako­ści przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały nr XXIV/​228/​2013 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych, oznaczonych jako działki nr 2/​32, 2/​33 oraz 2/​34, położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa oraz uchwały Nr XVIII/​115/​2000 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 29 września 2000 r. w sprawie prze­znaczenia do sprzedaży grun­tów mienia komunalnego
Bur­mistrz Pako­ścio
głasza w dniu 09 stycz­nia 2014 r.
II publiczny prze­targ ustny nieograniczony na:
a) sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 położonej w budynku nr 30 w m. Radłowo gm. Pakość,na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Ino­wrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW nr BY1I/​00073522/​1. Nie­ruchomość lokalowa nr 9, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona jest na I piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przed­pokoju, o łącz­nej powierzchni użyt­kowej 65,13m2. W skład nabywanej nie­ruchomo­ści wchodzi udział we współ­własno­ści czę­ści budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz­nie do użytku wła­ścicieli lokalu w wysoko­ści 6513/​43739 oraz udział we współ­własno­ści działki nr 309
w takiej samej wysoko­ści.
Cena wywoław­cza nie­ruchomo­ści lokalowej brutto: 84.052,83 (słow­nie: osiem­dziesiąt cztery tysiące pięć­dziesiąt dwa złote 83/​100)
b) sprzedaż lokalu użyt­kowego nr I o pow. 17,56 m2, położonego przy ul. Św. Jana
3 i 5 w Pako­ści. W skład nabywanej nie­ruchomo­ści, będącej własno­ścią Gminy Pakość wchodzi udział we współ­własno­ści czę­ści budynku i urządzeń które nie służą wyłącz­nie do użytku wła­ścicieli lokali w wysoko­ści 1756/​132507 oraz udział we współ­własno­ści w działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 243/​2 o pow. 3561 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ino­wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/​00067899/​9w takiej samej wysoko­ści.
Cena wywoław­cza lokalu użyt­kowego brutto: 24.075,00 (słow­nie: dwadzie­ścia cztery tysiące siedem­dziesiąt pięć złotych 00/​100)
c) sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pako­ści przy ul. Błonie, prze­znaczonych pod zabudowę garażami:
— dz. nr 61/​14 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/​00074051/​5, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 (słow­nie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/​100).
— dz. nr 61/​15 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/​00074051/​5, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 (słow­nie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/​100).
- dz. nr 61/​18 o pow. 0,0020 ha, KW nr BY1I/​00074051/​5, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 1.340,00 (słow­nie: jeden tysiąc trzysta czter­dzie­ści złotych 00/​100).

d) sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako dz. nr 76/​20 o pow. 0,2165 ha, KW nr BY1I/​00022812/​9, B-​RV (grunty rolne zabudowane klasy V), położonej w m. Łącko gm. Pakość:

Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 28.700,00 (słow­nie: dwadzie­ścia osiem tysięcy siedem­set złotych 00/​100).
e) sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­ruchomo­ści, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej:
— dz. nr 2/​32 o pow. 1,0215 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 220.000,00 (słow­nie: dwie­ście dwadzie­ścia tysięcy złotych 00/​100).
— dz. nr 2/​33 o pow. 0,8903 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 190.000,00 (słow­nie: sto dziewięć­dziesiąt tysięcy złotych 00/​100).
— dz. nr 2/​34 o pow. 0,8734 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 186.000,00 (słow­nie: sto osiem­dziesiąt sześć tysięcy złotych 00/​100).
1. Pierw­szy prze­targ na sprzedaż przed­miotowych nie­ruchomo­ści odbył się w dniu 29 listopada 2013r.

2. Przed­miotowe nie­ruchomo­ści nie są obciążone, ani też nie stanowią przed­miotu zobowiązań.
3. II publiczny prze­targ ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nie­ruchomo­ści odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, I piętro — pok. nr 17.
4. Ostateczna wysokość ceny nabycia nie­ruchomo­ści zostanie ustalona w prze­targu.
5. Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium w wysokości:

- 4.300,00(słow­nie: cztery tysiące trzysta złotych 00/​100) – lokal nr 9, położony w m. Radłowo 30, gm. Pakość,
- 1.300,00 (słow­nie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/​100) – lokal użyt­kowy nr I, położony przy ul. Św. Jana 3 i 5,
- 140,00 (słow­nie: sto czter­dzie­ści złotych 00/​100) — wadium dotyczy jed­nej dowol­nie wybranej działki; położonej przy ul. Błonie w Pakości,
- 3.000,00 (słow­nie: trzy tysiące złotych 00/​100) — działka; położona w m. Łącko, gm. Pakość,
- 22.000,00 (słow­nie: dwadzie­ścia dwa tysiące złotych 00/​100), wadium dotyczy jed­nej dowol­nie wybranej działki; położonej przy ul. Topolowej w Pakości,

do dnia 06 lutego 2014 r. do godz. 14:00 — gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego lub prze­lewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pako­ści.
W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta ban­kowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczest­nika prze­targu w razie nie przy­stąpienia do prze­targu lub wygrania prze­targu przez inną osobę.

6. Kupno przed­miotowych nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrz­nych i Administracji;
7. Pierw­szeń­stwo nabycia przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nie­ruchomo­ściami;
8. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi
na rzecz Sprzedającego;
9. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu
w kasie Urzędu lub prze­lewem na koszt uczest­nika prze­targu;
10. Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok.
nr 16 ) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88.
11. Zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), z uzasad­nionych przy­czyn prze­targ może zostać odwołany.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Kończal

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD