Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej, oznaczonej jako dz. nr 26/​23 oraz położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/​1 i 46/​2, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony i I publiczny prze­targ ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.32.7.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 14 grud­nia 2021 09:00

treść ogłoszenia…