Ogłoszenie z dnia 12 maja 2022 r.

zamówienie na:
Sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/​5, stanowiącej własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: V publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.1.2022.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 20 lipca 2022 09:00

treść ogłoszenia…