Ogłoszenie z dnia 20 stycz­nia 2022 r.

zamówienie na:
sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w obrębie Rybitwy gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 168 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pako­ści przy ul. Mogileń­skiej, oznaczonych jako dz. nr 187/​25 oraz 187/​26.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony i I publiczny prze­targ ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.21.1.2022.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 22 lutego 2022 09:00

Treść ogłoszenia…