Ogłoszenie z dnia 29.11.2017 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w m. Lud­kowo gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 88/​2, 91/​4, 91/​5, 91/​6 i 66/​13.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony i ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.24.8.2017.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 2 stycz­nia 2018 16:00

treść ogłoszenia…