Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ostat­nie dni na złożenie deklaracji do CEEB

PRZY­POMINAMY, ŻE 30 CZERWCA BR. UPŁYWA TER­MIN SKŁADANIA DEKLARACJI DOT. ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA BUDYN­KÓW DO CEN­TRAL­NEJ EWIDEN­CJI EMISYJ­NO­ŚCI BUDYN­KÓW (CEEB)

Złożenie deklaracji jest obowiąz­kowe. Deklarację można złożyć w for­mie elek­tronicz­nej, przez inter­net na stronie www​.zone​.gunb​.gov​.pl (z wykorzystaniem profilu zaufanego lub e-​dowodu), lub w for­mie papierowej – wypeł­niony dokument można wysłać listem lub złożyć osobi­ście w Urzędzie Miej­skim w Pakości.

Druki do pobrania dostępne w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści lub pod adresem: http://​www​.pakosc​.pl/​d​o​m​-​m​i​e​s​z​k​a​n​i​e​-​s​r​o​d​o​w​i​s​k​o​/​o​b​o​w​i​a​z​e​k​-​z​l​o​z​e​n​i​a​-​d​e​k​l​a​r​a​c​j​i​-​o​-​z​r​o​d​l​a​c​h​-​c​i​e​p​l​a​-​2​.​h​t​m​l

Jed­nocześnie infor­mujemy, że ankiety zbierane w trak­cie prze­prowadzania inwen­taryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Pakość, przez firmę AMM INVEST­MENTS Sp. z o. o. NIE STANOWIĄ DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH CIEPŁA.

SPRAWDŹ, CZY ZŁOŻYŁEŚ DEKLARACJĘ
W odpowiedzi na zapotrzebowanie osób, które złożyły deklarację CEEB w wer­sji papierowej, nie posiadają profilu zaufanego lub innego spo­sobu potwier­dzenia swojej toż­samo­ści w Inter­necie, a chcą spraw­dzić status swojej deklaracji w sys­temie, w CEEB wprowadzono nową e-​usługę „Sprawdź swoją deklarację”. Funk­cjonal­ność umoż­liwia uzyskanie pod­stawowych infor­macji o naszej deklaracji oraz czy i kiedy deklaracja została wprowadzona do bazy CEEB, wystar­czy wprowadzić adres nieruchomości.

twitter 1200x675 copy

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD