Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Otrzymamy dofinan­sowanie na rewitalizację Rynku

Jak poin­for­mował nas Urząd Mar­szał­kow­ski w Toruniu projekt pn. „Zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści” złożony przez Gminę Pakość speł­nia warunki wyboru projektu i w kon­sekwen­cji został wybrany do otrzymania dofinansowania!

Dokumen­tacja projektu została prze­kazana do Wydziału Naborów i Umów w Depar­tamen­cie Wdrażania Regional­nego Programu Operacyj­nego celem pod­jęcia działań nie­zbęd­nych do pod­pisania umowy o dofinansowanie.

Zadanie będzie polegało na:
- wymianie ist­niejącej płyty Rynku,
- wykonaniu dwóch studni i wykonaniu nawad­niania zieleni,
- instalacji elemen­tów małej architek­tury: ławek, koszy na śmieci, tablic infor­macyj­nych, masz­tów, stojaków na rowery;
- wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD