Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Raport z kon­sul­tacji społecznych

Przed­stawiamy raport z kon­sul­tacji spo­łęcz­nych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej dla Gminy Pakość. pdfTreść raportu…194.28 KB

Kon­sul­tacje spo­łeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza kon­sul­tacje spo­łeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej dla Gminy Pakość”.

W związku z opracowaniem projektu dokumentu strategicz­nego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyj­nej dla Gminy Pakość”, infor­muję o moż­liwo­ści zapoznania się z przed­miotowym dokumen­tem w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści w dniach i godzinach urzędowania, na stronie inter­netowej ww​.pakosc​.pl oraz w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej, w ter­minie od dnia 24 lutego 2017 r. do dnia 20 marca 2017 r.

Czytaj więcej: Kon­sul­tacje spo­łeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej

Spo­tkanie ws Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej (PGN)

W związku opracowywaniem przez Gminę Pakość Planu gospodarki niskoemisyj­nej zapraszamy miesz­kań­ców gminy na spo­tkanie infor­macyjne, które odbędzie się we wtorek 20 grud­nia 2016 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści (sala nr 17, I piętro)

Czytaj więcej: Spo­tkanie ws Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej (PGN)

Masz wpływ na poprawę stanu powietrza w naszej gminie — nie pal śmieci

Przy­pominamy miesz­kań­com gminy Pakość, że spalanie śmieci, zwłasz­cza odpadów z tworzyw sztucz­nych, jest nie­zgodne z prze­pisami prawa (ustawa o odpadach, prawo ochrony środowiska, ustawa o utrzymaniu i czysto­ści w gminach, regulamin utrzymania porządku i czysto­ści w gminie), a przede wszyst­kim szkodliwe dla naszego zdrowia.

Czytaj więcej: Masz wpływ na poprawę stanu powietrza w naszej gminie — nie pal śmieci

Opracowanie Planu Gospodarki Emisyj­nej — ankieta dla budynków

Urząd Miej­ski w Pako­ści przy­gotowuje się do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej. W związku z czym prze­prowadzane będą ankiety dot. budyn­ków znaj­dujących się na terenie Naszej Gminy. Wypeł­nienie ankiety jest anonimowe i dobrowolne.

Czytaj więcej: Opracowanie Planu Gospodarki Emisyj­nej — ankieta dla budyn­ków

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD