Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Pozyskaliśmy dofinan­sowanie na dal­sze prace remon­towe budynku po Przed­szkolu Miejskim

Miło jest nam poin­for­mować, iż pozyskaliśmy dofinan­sowanie na realizację projektu pn. „Adap­tacja budynku po Przed­szkolu Publicz­nym w Pako­ści na potrzeby seniorów”.

Wniosek złożony przez Gminę Pakość speł­nia kryteria wyboru projek­tów i w kon­sekwen­cji został wybrany do dofinan­sowania w ramach „Inwestycji z zakresu rewitalizacji obszarów miej­skich w ramach polityki terytorial­nej, Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana poszycia dachu na blachę płaską z rąb­kiem stojącym wraz z wykonaniem warun­ków tech­nicz­nych, remont elewacji, remont kotłowni wraz z wymianą zewnętrz­nych kominów murowanych na kominy sys­temowe, remont i czę­ściowa wymiana ogrodzenia, wymiana stolarki okien­nej, czę­ściowa prze­budowa instalacji wodno-​kanalizacyjnej wraz z wymianą urządzeń sanitar­nych, a także czę­ściowa prze­budowa instalacji elek­trycz­nej wraz z czę­ściową wymianą lamp oświetleniowych.
Cał­kowity koszt zadania – 585 793,77 zł, w tym kwota dofinan­sowania – 247 870,78 zł oraz wkład własny 337 922,99 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD