Twój urząd

PRZE­TARG NA DOKOŃ­CZENIE PRZE­BUDOWY DW255 PAKOŚĆ-​STRZELNO JESZ­CZE NIE OGŁOSZONY!!!

W związku ze zwłoką ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZ­KICH W BYD­GOSZ­CZY we wsz­częciu postępowania prze­tar­gowego na wyłonienie nowego wykonawcy robót drogo­wych, który będzie zobowiązany do dokoń­czenia trwającej od wielu miesięcy prze­budowy drogi wojewódz­kiej nr 255 oraz brakiem działań w kierunku zmiany uciąż­liwej dla miesz­kań­ców ulic Cmen­tarna, Mikołaja, Mogileń­ska w Pako­ści organizacji ruchu drogo­wego Bur­mistrz skierował do Mar­szałka Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego p. Piotra Cał­bec­kiego, inter­wen­cję w tej sprawie.

pdfTreść pisma2.34 MB