Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Raport o stanie Gminy Pakość za 2020 r.

Szanowni Pań­stwo, nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin­nym (u.s.g), wprowadziła do pol­skiego porządku praw­nego instytucję raportu o stanie gminy. Jak wskazano w prze­pisie art. 28aa u.s.g. nad przed­stawionym rapor­tem o stanie gminy prze­prowadza się debatę.

W debacie nad rapor­tem o stanie gminy miesz­kańcy gminy mogą zabierać głos. Miesz­kaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art.28aa, składa do prze­wod­niczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte pod­pisami co naj­mniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się naj­póź­niej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, pod­czas której ma być przed­stawiany raport o stanie gminy.

Miesz­kańcy są dopusz­czani do głosu według kolej­no­ści otrzymania przez prze­wod­niczącego rady zgłoszenia. Liczba miesz­kań­ców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwięk­szeniu tej liczby.

pdfTreść raportu…4.04 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD