Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Relacja z XXIII Sesji Rady Miej­skiej w Pakości

W dniu 28 maja 2013 r. odbyła się XXIII sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Radni oraz zgromadzeni w sali sesyj­nej goście zapoznali się infor­macją na temat realizacji zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, a także z oceną zasobów pomocy spo­łecz­nej dla naszej gminy za rok 2012.

Przed­stawiająca infor­mację Kierow­nik OPS p. Katarzyna Kurow­ska w swoim wystąpieniu podała dane dotyczące sytuacji demograficz­nej i spo­łecz­nej w gminie oraz dane o miesz­kań­cach korzystających z pomocy spo­łecz­nej. Z infor­macji tych wynika mi​.in., że liczba osób, którym przy­znano świad­czenia w róż­nej for­mie w roku bieżącym to 1203, a do tej pory złożono 749 wniosków o pomoc. Zasiłki stałe otrzymują 44 osoby, zasiłki okresowe 136 osób, ze stypen­diów socjal­nych dla uczniów i zasił­ków szkol­nych korzystają 254 osoby. Radni poin­for­mowani też zostali o pracy Świetlic „Słoneczko” i „Przy­stań”.
W dal­szej czę­ści Rada zapoznała się z infor­macją na temat działal­no­ści Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści za rok 2012 oraz planowanych przed­się­wzięciach w roku 2013. Dyrek­tor p. Bar­bara Szat­kow­ska opowiedziała o działających w Ośrodku sek­cjach m.in.: plastycz­nej, wokal­nej, o działal­no­ści Uniwer­sytetu III Wieku, a także zespołu Pako­ścianie. Była też mowa o kon­cer­tach organizowanych przez OKiT oraz zbliżających się Dniach Pako­ści.
Kolej­nymi punk­tami XXIII sesji Rady Miej­skiej było roz­patrzenie projek­tów i przyjęcie nast. uchwał: zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 r., zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na lata 20132029, uchwałę Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie Wielolet­niego programu gospodarowania miesz­kaniowym zasobem Gminy Pakość na lata 20132017.
Rada Miej­ska przyjęła też uchwałę w sprawie roz­pisania wyborów uzupeł­niających w związku z rezygnacją ze sprawowanej funk­cji przez soł­tysa Radłowa.
Na zakoń­czenie głos zabrał bur­mistrz Wiesław Koń­czal, który odniósł się do inter­pelacji i zapytań rad­nych, oraz powiedział o planach rewitalizacji czę­ści Pako­ści przy­ległej bez­pośred­nio do Noteci. Plany te znajdą się w Strategii Roz­woju Gminy na kolejne lata.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD