Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­poczęto rów­nanie dróg gminnych

W związku z poprawą warun­ków atmos­ferycz­nych roz­poczęto rów­nanie dróg grun­towych na ter­nie miasta i gminy Pakość.

Do chwili obec­nej wyrów­nano drogę gminną nr 150424C relacji Kościelec Kujaw­ski — Mimowola, drogę gminną nr 150425C relacji Kościelec — Smyr­nia, drogę gminną nr 150447C relacji Rycerzewko — Smyr­nia, drogę gminną nr 150448C relacji Rycerzewko do rowu, drogę gminną nr 150455C relacji Wielowieś — tory kolejowe — do drogi nr 251, drogę gminną nr 150452C relacji Wielowieś — Wiatrak, drogę gminną nr 150454C relacji Wielowieś Cen­trum oraz drogę wewnętrzną nr 72/​3, obręb Wielowieś, gm. Pakość.

W naj­bliż­szym czasie planowane jest wyrów­nanie dróg grun­towych: drogi gmin­nej nr 150435C relacji Łącko — Wielowieś, drogi gmin­nej nr 150416C relacji Rybitwy — Gorzany, drogi gmin­nej nr 150414C relacji PoloMar­ket — Gieb­nia (osad­niki), drogi gmin­nej nr 150419C relacji Jan­kowo — Dobieszewiczki, drogi gmin­nej nr 150442C relacji Radłowo — Szeroki Kamień.

Roz­poczęto rów­nież remonty cząst­kowe nawierzchni dróg, ulic, placów i chod­ników na terenie miasta i gminy Pakość, które realizuje Zakład Usług Drogo­wych Marek Smor­czyń­ski z siedzibą w Mogilnie.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD