Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Rządowe Cen­trum Bez­pieczeń­stwa przy­pomina o obowiązku odśnieżania dachów

Rządowe Cen­trum Bez­pieczeń­stwa przy­pomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czyn­no­ści zobowiązani są nie tylko wła­ściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

W związku z trwającym okresem zimowym, zgod­nie z art. 61 pkt. 2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budow­lanego (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.), Rządowe Cen­trum Bez­pieczeń­stwa przy­pomina o obowiązku odśnieżania dachów przez wła­ścicieli i zarząd­ców obiek­tów. Odśnieżanie dachów jest czyn­no­ścią tak samo konieczną jak odśnieżanie dróg czy chod­ników, ale o wiele bar­dziej istotną, ponie­waż zanie­dbania w tym temacie mają następ­stwa o wiele poważ­niej­sze. Odśnieżanie dachu należy prze­prowadzać regular­nie w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopu­ścić do tworzenia się grubej jego war­stwy i do pojawienia się na spo­dzie lodu.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD