Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Seniorze, rach­mistrzowie nie chodzą po domach!

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora ramach ogól­nopol­skich kam­panii społeczno-​edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-​Oszustwom prowadzi akcję, której celem jest zwięk­szenie świadomo­ści i edukacja w zakresie weryfikacji auten­tycz­no­ści rach­mistrzów spisowych w trak­cie trwania Narodowego Spisu Powszech­nego Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Jak bez­piecz­nie się spisać? Porady dla seniorów” – LIVE Minister­stwa Rodziny i Polityki Spo­łecz­nej, Głosu Seniora i Głów­nego Urzędu Statystycz­nego: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​B​S​L​h​W​X​x​D​F​V​c

Naj­bez­piecz­niej­szą i naj­bar­dziej rekomen­dowaną metodą jest samospis inter­netowy przez for­mularz wyłącz­nie na stronie inter­netowej Głów­nego Urzędu Statystyczne dostępny pod adresem spis​.gov​.pl. Osoby, które mają problem z dokonaniem samospisu inter­netowego powinny zasięgnąć pomocy u człon­ków rodziny (np. dzieci czy wnuków) lub sąsiadów.

Osoby, które nie mają dostępu do Inter­netu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:0018:00. Jest to opcja bez­pieczna, zwłasz­cza z punktu widzenia osób star­szych, gdyż wtedy sami inicjują kon­takt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest praw­dziwym rach­mistrzem spisowym.

Przed podaniem danych każ­dego rach­mistrza należy zweryfikować samodziel­nie poprzez zakładkę „Sprawdź rach­mistrza” na stronie spisu lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99.

Przy­pominamy, że w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści działa punkt prze­znaczony do dokonania samospisu w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 przez miesz­kań­ców gminy Pakość. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu i będzie czynny przez cały czas trwania spisu czyli do końca września br.

Ist­nieje moż­liwość spisana się przez telefon: kon­takt z Gmin­nym Biurem Spisowym w Pako­ści pod numerem telefonu 534 570 521.

Dołącz do akcji Głosu Seniora i nie daj się oszukać!

rachmistrzowie nie chodza po domach 1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD