Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Soł­tysi roz­mawiali o fun­duszu sołeckim

8 marca br., w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści odbyło się spo­tkanie bur­mistrza Wiesława Koń­czala z soł­tysami mające na celu omówienie spraw bieżących, a w szczegól­no­ści kwestii związanych z funk­cjonowaniem fun­duszu sołec­kiego i nowego sys­temu gospodarowania odpadami na terenie gminy. Spo­tkanie pozwoliło także na złożenie Paniom Soł­tys życzeń z okazji Dnia Kobiet.

Utworzony na terenie gminy Pakość w 2010 roku fun­dusz, wykorzystywany jest przez poszczególne sołec­twa na poziomie około 90 %. W trak­cie jego funk­cjonowania w gminie powstało m.in. 8 nowych placów zabaw, doposażono świetlice wiej­skie, uzupeł­niono oświetlenie, zakupiono materiały na remont chod­ników i prze­prowadzono nie­wiel­kie remonty na drogach.

- Jeste­ście Pań­stwo realizatorami fun­duszu, więc wychodząc do Rad­nych z propozycją dal­szego jego funk­cjonowania chcemy wysłuchać waszych opinii. Musimy zadecydować czy chcemy nadal w tym sys­temie uczest­niczyć, a przede wszyst­kim na jakich zasadach - powiedział do przy­byłych na spo­tkanie przed­stawicieli sołectw Wiesław Koń­czal.

Wiele uwagi poświęcono nowemu sys­temowi gospodarowania odpadami komunal­nymi, który zacznie obowiązywać od 1 lipca br. Na zakoń­czenie soł­tysi mieli okazję podzielić się spo­strzeżeniami i uwagami odnośnie swoich miej­scowo­ści. W planach prze­widziane są kolejne spo­tkania władz gminy z soł­tysami, pod­czas których infor­mowani będą o bieżących sprawach.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD