Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spo­tkanie w sprawie kolei

W ubiegły czwar­tek w gabinecie Bur­mistrza Pako­ści odbyły się roz­mowy w sprawie przy­wrócenia połączeń kolejowych na trasie Barcin-​Pakość-​Inowrocław.

W imieniu Mar­szałka Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Piotra Cał­bec­kiego, dyrek­tor depar­tamentu trans­portu Marek Moraczew­ski wyraził chęć współ­pracy na rzecz pod­jęcia działań w zakresie przy­wrócenia połączeń na wspo­mnianej trasie.

W spo­tkaniu udział wzięli: dyrek­tor depar­tamentu trans­portu Urzędu Mar­szał­kow­skiego Marek Moraczew­ski, radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski oraz bur­mistrz Bar­cina Michał Pęziak.

Przy­po­mnijmy, iż w ubiegłym roku Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń i Bur­mistrz Bar­cina Michał Pęziak pod­pisali list inten­cyjny, w którym zadeklarowali pod­jęcie wspól­nych działań na rzecz ponow­nego uruchomienia kolejowych połączeń pasażer­skich na linii Ino­wrocław – Bar­cin przez Pakość, a docelowo na linii Ino­wrocław – Żnin.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD