Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spo­tkanie wigilijne Bur­mistrza Pakości

Tradycyj­nie już przed Świętami Bożego Narodzenia w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbyło się coroczne spo­tkanie opłat­kowe Bur­mistrza Pako­ści z przed­stawicielami środowisk samorządowych, gospodar­czych, oświatowych i kul­tural­nych, reprezen­tan­tami duchowień­stwa, służb, przed­stawicielami organizacji pozarządowych, kom­batanc­kich i stowarzyszeń.

Na zaproszenie Bur­mistrza odpowiedzieli m.in. poseł Grzegorz Roszak, Sławomir Szeliga wicestarosta ino­wrocław­ski, Ryszard Jagodziń­ski Prze­wod­niczący Rady Powiatu, Radni Rady Miej­skiej w Pako­ści na czele z Prze­wod­niczącym Tade­uszem Grupą, soł­tysi z Gminy Pakość, duchowień­stwo, kom­batanci, szefowie instytucji pod­ległych samorządowi, rzemieśl­nicy i han­dlowcy.

Spo­tkanie to było okazją do pod­sumowania działal­no­ści gminy w mijającym roku i krót­kiego omówienia planów gminy na przy­szłość, co uczynił w swoim prze­mówieniu bur­mistrz Wiesław Koń­czal. Usłyszeliśmy m. in. o projek­cie budżetu na rok przy­szły oraz planach inwestycyjnych.

Tradycją stało się już, że na opłat­kowym spo­tkaniu w OKiT wręczane są wyróż­nienia bur­mistrza Pako­ści za mijający rok.
W tym roku otrzymali je:
Elż­bieta Woj­ciechow­ska za promowanie Gminy Pakość poprzez osiągnięcia spor­towe w Nor­dic Wal­king, zdobycie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Pol­ski i Pucharu Pol­ski.

Fun­dacja Kal­waria za działania na rzecz ochrony dziedzic­twa kul­turowego i promocji Pako­ści.
Zespół Folk­lorystyczny „Pako­ścianie” za działania promujące Gminę Pakość poprzez udział w licz­nych imprezach środowiskowych, festiwalach, prze­glądach regional­nych i kon­kur­sach pieśni ludo­wej.
Pod­czas spo­tkania miało też miej­sce prze­kazanie światełka betlejem­skiego przez 88 drużynę har­cer­ską im. Zawiszaków w Pako­ści, a także wręczenie odznaczeń kom­batanc­kich dla Pani Grażyny Zyg­mań­skiej oraz Pana Andrzeja Kowal­czyka.

Całość imprezy uświet­nił recital utworów świątecz­nych w wykonaniu solistki Anity Wleklińskiej.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD