Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Obrady Komisji Rewizyj­nej ZMiGN

W piątek, w Sali Sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Wieleniu odbyły się obrady Komisji Rewizyj­nej Związku Miast i Gmin Nad­notec­kich, do którego przynależy Gmina Pakość.

Czytaj więcej: Obrady Komisji Rewizyj­nej ZMiGN

Dotacja na start — składanie wniosków

Toruń­ska Agen­cja Roz­woju Regional­nego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach projektu „DOTACJA NA START”. Projekt dotyczy wspar­cia na założenie działal­no­ści gospodar­czej dla bez­robot­nych, bier­nych zawodowo, uczących się miesz­kań­ców wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego.

Czytaj więcej: Dotacja na start — składanie wniosków

Wyniki otwar­tego kon­kursu ofert

Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści wyniki kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2021 roku.

Czytaj więcej: Wyniki otwar­tego kon­kursu ofert

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD