Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wydłużono ter­min naboru kan­dydatów na rachmistrzów

Uprzej­mie infor­mujemy, że decyzją Dyrek­tora Cen­tral­nego Biura Spisowego, pod­jętą w poro­zumieniu z General­nym Komisarzem Spisowym, ter­min naboru kan­dydatów na rach­mistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został prze­dłużony do 16 lutego 2021 roku.

Wstrzymane prace na ul. Jankowskiej

W związku z realizacją robót drogo­wych w ramach zadania pn.: „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość – Strzelno. Etap I”, w uzgod­nieniu z Wykonawcą tj. Przed­siębior­stwem robót drogo­wych Inodrog Sp. z o.o. infor­mujemy, że prace na przejeź­dzie kolejowym przy ul. Jan­kow­skiej, z uwagi na panujące warunki atmos­feryczne zostały wstrzymane. Roboty zostaną wznowione z chwilą poprawy warun­ków atmosferycznych.

Infor­macja PKP PLK S.A.

PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Byd­gosz­czy infor­muje, że od dnia 22 stycz­nia 20201r. na linii kolejowej nr 206 Ino­wrocław Rąbinek – Żnin, na odcinku Dziarnowo-​Wapienno zostanie pod­niesiona pręd­kość mak­symalna do V=80 km/​k dla wszyst­kich rodzajów pociągów.

Czytaj więcej: Infor­macja PKP PLK S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD