Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nabór na rach­mistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszech­nym 2021 r.

Bur­mistrz Pako­ści — Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i kon­kuren­cyjny nabór 4 kan­dydatów na rach­mistrzów spisowych wykonujących czyn­no­ści w ramach prac spisowych związanych z prze­prowadzeniem na terytorium Rzecz­pospolitej Pol­skiej w 2021 r. spisu powszech­nego NSP 2021

Czytaj więcej: Nabór na rach­mistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszech­nym 2021 r.

Odwiedziliśmy plac budowy

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń odwiedził w dniu dzisiej­szym plac budowy drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno.

Czytaj więcej: Odwiedziliśmy plac budowy

Przejazd kolejowy na ul. Jan­kow­skiej zamknięty

W związku z realizacją robót drogo­wych w ramach zadania pn.: „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość – Strzelno. Etap I”, w uzgod­nieniu z Wykonawcą tj. Przed­siębior­stwem robót drogo­wych Inodrog Sp. z o.o. infor­mujemy, że przejazd kolejowy przy ul. Jan­kow­skiej będzie wyłączony z ruchu koło­wego do dnia 15 lutego 2021r.

Czytaj więcej: Przejazd kolejowy na ul. Jan­kow­skiej zamknięty

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD