Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zaproszenie do prac w Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwar­tego kon­kursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na zadania publiczne – upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego w 2021 r. Bur­mistrz Pako­ści zaprasza przed­stawicieli tych pod­miotów do prac w Komisji konkursowej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do prac w Komisji Kon­kur­sowej

Kolejny akt wandalizmu

Szanowni Miesz­kańcy,
Kilka dni temu nie­znany sprawca znisz­czył zewnętrzne elewacje kapliczek. Nie możemy pozwolić na to, by nasz cenny zabytek był ciągle dewastowany, a sprawca pozostawał bez­karny. Ze względu na nie­cen­zuralne słowa nie możemy opublikować wszyst­kich zdjęć znisz­czonych kaplic…

Czytaj więcej: Kolejny akt wan­dalizmu

Ruszają nowe kursy na trasie Inowrocław-​Żnin-​Inowrocław

Kujawsko-​Pomorski Trans­port Samo­chodowy S.A. infor­muje, że od dnia dzisiej­szego tj. 4 stycz­nia br. uruchamia nowe kursy na trasie Inowrocław-​Żnin-​Inowrocław. Kursy odbywać się będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Czytaj więcej: Ruszają nowe kursy na trasie Inowrocław-​Żnin-​Inowrocław

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD