Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Har­monogram odbioru odpadów komunal­nych na 2021 r.

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści opublikowało har­monogram odbioru odpadów komunal­nych na 2021 r. zobacz…

Budżet na rok 2021 przyjęty

W dniu wczoraj­szym pakoscy radni spo­tkali się na ostat­niej w tym roku sesji Rady Miasta, by uchwalić budżet miasta na 2021 rok.

Czytaj więcej: Budżet na rok 2021 przyjęty

Świąteczne życzenia od bur­mistrza i prze­wod­niczącego Rady Miejskiej

1

Urząd Mar­szał­kow­ski zaprasza do składania ofert

Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Biuro Współ­pracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza Organizacje Pozarządowe do składania ofert na otwarte kon­kursy ofert na 2021 rok.

Czytaj więcej: Urząd Mar­szał­kow­ski zaprasza do składania ofert

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD