Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Komunikat Agen­cji Rynku Rolnego

Agen­cja Rynku Rol­nego apeluje do Producen­tów owoców i warzyw o nie­zwłoczne uzupeł­nienie powiadomień dotych­czas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolej­nych przez tych, którzy chcą skorzystać z nad­zwyczaj­nego wsparcia.

Czytaj więcej: Komunikat Agen­cji Rynku Rol­nego

Sprawdź gdzie głosujesz

W związku z ze zbliżającymi się wyborami do Samorządu Terytorial­nego przy­pominamy, iż na mocy uchwały nr XIX/​157/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 listopada 2012 r. wprowadzony został, na terenie gminy Pakość, nowy podział na stałe obwody głosowania. Poniżej przed­stawiamy nowe granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wybor­czych, gdzie każdy wyborca może oddać swój głos w wyborach:

Czytaj więcej: Sprawdź gdzie głosujesz

Infor­macja dla miesz­kań­ców ul. Różanej

W związku z przy­gotowaniem dokumen­tacji projek­towej na budowę kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z budową nawierzchni w ul. Różanej w Pako­ści, Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje o moż­liwo­ści zapoznania się z dokumen­tacją i złożenia uwag.

Czytaj więcej: Infor­macja dla miesz­kań­ców ul. Różanej

Bur­mistrz Pako­ści z absolutorium

Dnia 24 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbyła się XXXII sesja Rady Miej­skiej. Głów­nym tematem obrad było roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w sprawie udzielenia absolutorium Bur­mistrzowi Pako­ści z tytułu wykonania budżetu Gminy Pakość za 2013 rok. Rada Miej­ska w Pako­ści jed­nogłośnie zadecydowała o udzieleniu absolutorium Bur­mistrzowi Pako­ści Wiesławowi Kończalowi.

Czytaj więcej: Bur­mistrz Pako­ści z absolutorium

XXXI Sesja Rady Miej­skiej za nami

Dnia 15 maja br. odbyła się XXXI Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. W sesji uczest­niczyli przed­stawiciele RZGW w Poznaniu, Zarząd Zlewni Noteci w Byd­gosz­czy p. Lud­garda Iłowska-​Smietana oraz prezes Związku Gmin i Miast Nad­notec­kich, bur­mistrz Czarn­kowa p. Fran­ciszek Strugała wraz z dyrek­torem biura związku p. Hanna For­brich. Głów­nym tematem sesji było zapoznanie się z planem zagospodarowania terenów przy­brzeż­nych Noteci.

Czytaj więcej: XXXI Sesja Rady Miej­skiej za nami

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD