Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

XXXI Sesja Rady Miejskiej

Dnia 15 maja 2014 r. o godz. 14:00 w Sali Sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbędzie się XXXI Sesja Rady Miej­skiej. porządek obrad…

Ścieżką do Piechcina…

Trwają prace, związane z przy­gotowaniem budowy odcinka ścieżki pieszo-​rowerowej z Pako­ści w kierunku Piech­cina, gm. Bar­cin. 31 marca br. bur­mistrzowie Pako­ści, Wiesław Koń­czal i Bar­cina, Michał Pęziak, przy kontr­asygnacie swoich skarb­ników, pod­pisali „Poro­zumienie w sprawie współ­pracy przy realizacji dokumen­tacji projek­towej na budowę ścieżki rowerowej”. Zgod­nie z zapisami poro­zumienia Gmina Pakość pod­jęła się czyn­no­ści, mających na celu prze­prowadzenie stosow­nej procedury w celu wyłonienia wykonawcy dokumen­tacji projek­towej, która opracowana zostanie do 15 grud­nia br.

Czytaj więcej: Ścieżką do Piech­cina…

Strategia Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142024 przyjęta

Szanowni Pań­stwo,
prezen­tujemy Strategię Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142024, która została przyjęta przez Radę Miej­ską. Dokument wypracowano z aktyw­nym udziałem miesz­kań­ców oraz przed­stawicieli środowisk działających na naszym terenie. Jest ona dla nas nie­zmier­nie ważna, bowiem określa nie tylko uwarun­kowania i specyfikę gminy, ale przede wszyst­kim wyznacza kierunki roz­woju naszej „Małej Ojczyzny”.

Czytaj więcej: Strategia Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142024 przyjęta

Infor­macje z XXX Sesji

Dnia 25 marca 2014r. odbyła się XXX sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Sesja roz­poczęła się od uhonorowania przez Bur­mistrza Pako­ści pamiąt­kowymi statuet­kami za wysokie wyniki spor­towe młodych pił­karzy ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wielkopolskich.

Czytaj więcej: Infor­macje z XXX Sesji

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD