Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Budżet Pako­ści na 2014 rok przyjęty

Rada Miej­ska Pako­ści, przyjęła 30 grud­nia br. budżet na 2014 rok. Jest on zrów­noważony po stronie dochodów i wydat­ków na poziomie 30 070 000,00 zł, co oznacza, że nie zakłada ani nad­wyżki, ani deficytu.

Czytaj więcej: Budżet Pako­ści na 2014 rok przyjęty

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 30 grud­nia 2013 r. o godz. 12:00 w Sali Sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miej­skiej. porządek obrad…

Zaproszenie do konsultacji

W Biuletynie Infor­macji Publicz­nej opublikowano zaproszenie do kon­sul­tacji „Rocz­nego programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na 2014 rok” czytaj…

XXVII Sesja Rady Miej­skiej za nami

W dniu 26 listopada 2013 r. odbyła się sesja Rady Miej­skiej, na której ustalono m.in. stawki podat­ków obowiązujących w nad­chodzącym roku.

Czytaj więcej: XXVII Sesja Rady Miej­skiej za nami

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD