Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Relacja z XXIII Sesji Rady Miej­skiej w Pakości

W dniu 28 maja 2013 r. odbyła się XXIII sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Radni oraz zgromadzeni w sali sesyj­nej goście zapoznali się infor­macją na temat realizacji zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, a także z oceną zasobów pomocy spo­łecz­nej dla naszej gminy za rok 2012.

Czytaj więcej: Relacja z XXIII Sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści

Echa sesji…

Dnia 27 marca br. odbyła się XXII sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Naj­waż­niej­szymi jej punk­tami było zapoznanie się Rady z infor­macją na temat realizacji zadania w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu na terenie miasta i gminy Pakość, przyjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na lata 20132029. Przyjęto także uchwałę wyod­ręb­niającą fun­dusz sołecki w budżecie gminy na rok 2014 oraz zatwier­dzono raport z wykonania „Gmin­nego programu prze­ciw­działania nar­komanii na 2012 r. na terenie gminy Pakość.
Jed­nym z punk­tów sesji było też wyznaczenie delegata do reprezen­towania naszej gminy w Kujawsko-​Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”, został nim bur­mistrz Wiesław Kończal.

Czekamy na Pań­stwa pomysły do Strategii Roz­woju Gminy Pakość

Samorząd przy­stąpił do prac nad „Strategią roz­woju gminy”, która określi szanse oraz zagrożenia w roz­woju gminy i na ich pod­stawie ustali kierunki działań na następne lata. Strategia będzie „wizją roz­woju”, a także zapisem kroków, które należy pod­jąć, aby ten stan osiągnąć. Stąd też zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypeł­nienie ankiety, która daje Pań­stwu moż­liwość wypowiedzenia się zarówno na temat obec­nych warun­ków życia w gminie, jak rów­nież działań, które należy pod­jąć w przy­szło­ści. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o jej złożenie lub prze­słanie do dnia 27 marca b.r. do Biura Podaw­czego Urzędu Miej­skiego w Pako­ści. Można to zrobić rów­nież w for­mie elek­tronicz­nej na adres Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript..

Czytaj więcej: Czekamy na Pań­stwa pomysły do Strategii Roz­woju Gminy Pakość

Soł­tysi roz­mawiali o fun­duszu sołeckim

8 marca br., w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści odbyło się spo­tkanie bur­mistrza Wiesława Koń­czala z soł­tysami mające na celu omówienie spraw bieżących, a w szczegól­no­ści kwestii związanych z funk­cjonowaniem fun­duszu sołec­kiego i nowego sys­temu gospodarowania odpadami na terenie gminy. Spo­tkanie pozwoliło także na złożenie Paniom Soł­tys życzeń z okazji Dnia Kobiet.

Czytaj więcej: Soł­tysi roz­mawiali o fun­duszu sołec­kim

Naj­młodsi z wizytą w Urzędzie Miejskim

W Dniu Kobiet, uczniowie i przed­szkolaki z Kościelca oraz przed­szkolaki z Pako­ści odwiedzili Urząd. Wizyty te stają się już tradycją, a dla naj­młod­szych artystów okazją do zaprezen­towania się przed szer­szą publicznością.

Czytaj więcej: Naj­młodsi z wizytą w Urzędzie Miej­skim

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD