Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Będziemy mieli jedno z naj­nowocześniej­szych tar­gowisk w regionie

W ramach rządowego programu „Mój rynek” Pakość otrzymała środki na budowę nowoczesnego tar­gowiska miej­skiego. Umowę z Samorządem Wojewódz­twa w dniu 30 stycz­nia br. pod­pisał bur­mistrz Wiesław Koń­czal. Ogólny koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych, z czego dofinan­sowanie ze środ­ków unij­nych wyniesie prawie 1 milion złotych. Tar­gowisko powstanie do końca 2013 roku w miej­scu obec­nie istniejącego.

Czytaj więcej: Będziemy mieli jedno z naj­nowocześniej­szych tar­gowisk w regionie

Zeznanie podat­kowe w pakoskim Urzędzie

Na pod­stawie poro­zumienia z dnia 18 stycz­nia 2013 roku pomiędzy Naczel­nikiem Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu a Bur­mistrzem Pako­ści o współ­pracy w zakresie prowadzenia akcji przyj­mowania zeznań rocz­nych w 2013 r. infor­mujemy, że punkt przyj­mowania zeznań podat­kowych w siedzibie Urzędu Miej­skiego zostanie uruchomiony 18 marca 2013 roku i czynny będzie w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 11:00 w następujących dniach:

  • 18 marca 2013 r.
  • 25 marca 2013 r.
  • 8 kwiet­nia 2013 r.
  • 15 kwiet­nia 2013 r.
  • 22 kwiet­nia 2013 r.

Zaproszenie na spo­tkanie informacyjne

Stowarzyszenie LGD Czar­noziem na Soli, w związku ze zbliżającym się ter­minem naboru wniosków o przy­znanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju” dla operacji odpowiadających warun­kom przy­znania pomocy dla działania Róż­nicowanie w kierunku działal­no­ści nie­rol­niczej objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013, ma zaszczyt zaprosić miesz­kań­ców gmin obszaru wdrażania LSR na spo­tkanie infor­macyjne dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach tego konkursu.

Czytaj więcej: Zaproszenie na spo­tkanie infor­macyjne

Budżet na rok 2013 został uchwalony

Na ostat­niej w tym roku sesji (27 grud­nia br.), Rada Miej­ska Pako­ści uchwaliła budżet gminy na 2013 rok. Przy­szłoroczne dochody gminy mają wynieść prawie 29 milionów złotych. Na inwestycje w nad­chodzacym roku zaplanowano kwotę 7 339 248, 00 zł.

Czytaj więcej: Budżet na rok 2013 został uchwalony

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD