Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Soł­tysi roz­mawiali o fun­duszu sołeckim

8 marca br., w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści odbyło się spo­tkanie bur­mistrza Wiesława Koń­czala z soł­tysami mające na celu omówienie spraw bieżących, a w szczegól­no­ści kwestii związanych z funk­cjonowaniem fun­duszu sołec­kiego i nowego sys­temu gospodarowania odpadami na terenie gminy. Spo­tkanie pozwoliło także na złożenie Paniom Soł­tys życzeń z okazji Dnia Kobiet.

Czytaj więcej: Soł­tysi roz­mawiali o fun­duszu sołec­kim

Naj­młodsi z wizytą w Urzędzie Miejskim

W Dniu Kobiet, uczniowie i przed­szkolaki z Kościelca oraz przed­szkolaki z Pako­ści odwiedzili Urząd. Wizyty te stają się już tradycją, a dla naj­młod­szych artystów okazją do zaprezen­towania się przed szer­szą publicznością.

Czytaj więcej: Naj­młodsi z wizytą w Urzędzie Miej­skim

Kolejna sesja Rady Miej­skiej za nami

We wtorek, 26 lutego br, odbyła się XXI sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmar­łego 23 stycz­nia 2013 roku ks. Kar­dynała Józefa Glempa – Honorowego Obywatela Pako­ści. Kolejne punkty spo­tkania toczyły się już zgod­nie z przyjętym wcześniej porządkiem.

Czytaj więcej: Kolejna sesja Rady Miej­skiej za nami

Zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produk­cji rolnej

W 2013 r. producent rolny może składać do wójta, bur­mistrza (prezydenta miasta) wła­ściwego ze względu na miej­sce położenia grun­tów będących w posiadaniu lub współ­posiadaniu tego producenta rol­nego (w tym dzier­żawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produk­cji rol­nej do wysoko­ści limitu zwrotu określonego na 2013 r.

Będziemy mieli jedno z naj­nowocześniej­szych tar­gowisk w regionie

W ramach rządowego programu „Mój rynek” Pakość otrzymała środki na budowę nowoczesnego tar­gowiska miej­skiego. Umowę z Samorządem Wojewódz­twa w dniu 30 stycz­nia br. pod­pisał bur­mistrz Wiesław Koń­czal. Ogólny koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych, z czego dofinan­sowanie ze środ­ków unij­nych wyniesie prawie 1 milion złotych. Tar­gowisko powstanie do końca 2013 roku w miej­scu obec­nie istniejącego.

Czytaj więcej: Będziemy mieli jedno z naj­nowocześniej­szych tar­gowisk w regionie

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD