Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

V Sesja Rady Miej­skiej w Pakości

Dnia 29 marca 2011 r. (wtorek) o godz. 15:00 odbędzie się V Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści, w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści ul. Rynek 4.

Dzień Kobiet w Urzędzie Miejskim

Dnia 8 marca w Święto Kobiet w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści pojawiły się dzieci z Przed­szkola w Kościelcu , Pako­ści oraz tradycyjna Koza z kościelec­kiej pod­stawówki. Dzieci przy­gotowały bar­dzo atrak­cyjne programy artystyczne, które nagradzane były grom­kimi brawami pań pracujących w tutej­szym urzędzie,a kolorowy orszak Kozy zaprezen­tował wiele okolicz­no­ściowych piosenek ludowych.

Audio — Infor­macja Bur­mistrza nt. działań pod­jętych w związku z zagrożeniem powodzią.

W dniu 24 lutego 2011 r. na IV Sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści Bur­mistrz Pako­ści przed­stawił infor­mację na temat działań pod­jętych w związku z zagrożeniem powodzią na terenie miasta i gminy Pakość. Zapraszamy do relacji audio:

Czytaj więcej: Audio — Infor­macja Bur­mistrza nt. działań pod­jętych w związku z zagrożeniem powodzią.

Infor­macje Urzędu Skar­bowego dla mieszkańców

Naczel­nik Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu w związku z prze­prowadzaną akcją składania zeznań rocz­nych PIT za 2010 rok w celu uspraw­nienia dokonania prawidłowego roz­liczenia oraz ułatwienia podat­nikom złożenia stosow­nych zeznań prze­kazuje za naszym pośred­nic­twem nie­zbędne infor­macje dla podatników:

IV Sesja Rady Miej­skiej w Pakości

Dnia 24 lutego 2011 r. (czwar­tek) o godz. 14:00 odbędzie się IV Sesja Rady Miej­skiej w Pakości,w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści ul. Rynek 4.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD