Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

III Sesja Rady Miej­skiej w Pakości

Dziś tj. 27 grud­nia 2010 r. o godz. 14:00 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się III Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

Spo­tkanie wigilijne Bur­mistrza Pakości

Tradycyj­nie już przed Świętami Bożego Narodzenia w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbyło się coroczne spo­tkanie opłat­kowe Bur­mistrza Pako­ści z przed­stawicielami środowisk samorządowych, gospodar­czych, oświatowych i kul­tural­nych, reprezen­tan­tami duchowień­stwa, służb, przed­stawicielami organizacji pozarządowych, kom­batanc­kich i stowarzyszeń.

Czytaj więcej: Spo­tkanie wigilijne Bur­mistrza Pako­ści

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści w sprawie funk­cjonowania Urzędu Miejskiego

Infor­muję, że na pod­stawie art. 151 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 9/​2010 z dnia 17 grud­nia 2010r. w sprawie ustalenia dodat­kowego dnia wol­nego od pracy dnia 24 grud­nia 2010 r. /​tj. piątek/​Urząd Miej­ski w Pako­ści będzie nie­czynny.

Bur­mistrz Pakości

I Sesja Rady Miej­skiej w Pakości

W naj­bliż­szą środę tj. 1 grud­nia 2010 r. o godz. 15:00 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się I Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści, na której nastąpi wybór Prze­wod­niczącego oraz Wiceprzewod­niczących i składów osobowych komisji problemowych Rady. Po zakoń­czeniu pierw­szej sesji i krót­kiej prze­rwie zostanie roz­poczęta druga sesja, na której ślubowanie złoży Bur­mistrz Pakości.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD